USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h Điều bạn cần biết

Thay đổi địa chỉ trung tâm dịch vụ Vermont

Ngày đăng: June 28, 2021

Ngày phát hành 

CẢNH BÁO: Các địa chỉ mới được liệt kê bên dưới sẽ không có hiệu lực cho đến ngày 25 tháng 6 năm 2021. Vui lòng tiếp tục sử dụng các địa chỉ St. Albans trong biểu đồ bên dưới trong “Địa chỉ trước đó” đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2021.

Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Vermont sẽ không còn nhận được bất kỳ thư đến nào tại cơ sở St. Albans, VT, nơi đang ngừng hoạt động.

Thư được gửi đến các địa chỉ trước đó sẽ được chuyển tiếp trong một năm, nhưng bất kỳ thư nào được gửi đến các địa chỉ trước đó sau tháng 6 năm 2022 có thể được trả lại cho người gửi bởi Bưu điện Hoa Kỳ hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh đã sử dụng.

Vui lòng tham khảo biểu đồ dưới đây để biết các địa chỉ được cập nhật.

Thư địa chỉ trước Địa chỉ mới
Thư xử lý cao cấp Dịch vụ xử lý cao cấp
Trung tâm dịch vụ USCIS Vermont
30 Houghton Street
St. Albans, VT 05478-2399
Dịch vụ xử lý cao cấp
Trung tâm dịch vụ USCIS Vermont
30 River Road
Essex Junction, VT 05452-3808
H-1B Cap Mail Trung tâm Dịch vụ USCIS Vermont
4 Lemnah Drive
St. Albans, VT 05479-0001
USCIS Vermont Service Center
38 River Road
Suite 1000
Essex Junction, VT 05479-0001
Tất cả thư khác Trung tâm Dịch vụ USCIS Vermont
75 Lower Welden Street
St. Albans, VT 05479-0001
Trung tâm dịch vụ USCIS Vermont
38 River Road
Essex Junction, VT 05479-0001
Đã xem xét / cập nhật lần cuối:
Đánh giá post

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: June 28, 2021