USFlag-Icon-2x Một trang web chính thức của Visa Thế Giới 24h

Quản lý hồ sơ của bạn

Trang này chứa các vị trí nộp đơn, danh sách kiểm tra và các tài nguyên khác để giúp bạn hiểu các biểu mẫu và yêu cầu nộp đơn của chúng tôi. Để tìm danh sách đầy đủ các biểu mẫu của chúng tôi, hãy truy cập trang Tất cả các biểu mẫu.

Đã xem xét / cập nhật lần cuối: July 2, 2021

    • Nộp hồ sơ ở đâu

    • Hướng dẫn và Danh sách kiểm tra

    • Mẹo và yêu cầu nộp hồ sơ

    • Tải xuống và in biểu mẫu nhập cư